یکی رفت ؛یکی نرفت !

یکی بود ؛ یکی نبود !

اون که بود تو بودی ؛ اون که تو قلب تو نبود من بودم.

یکی داشت ؛ یکی نداشت !

اون که داشت تو بودی ؛ اون که جز تو کسی رو نداشت من بودم .

یکی خواست ؛ یکی نخواست !

اون که خواست تو بودی ؛ اون که نخواست از تو جدا بشه من بودم .

یکی گفت ؛ یکی نگفت !

اون که گفت تو بودی ؛ اون که "دوستت دارم" رو جز تو به کسی نگفت

من بودم .

یکی رفت ؛یکی نرفت !

اون که رفت تو بودی ؛ اون که تا ابد به پات نشست ...

 

 

/ 0 نظر / 20 بازدید