هیچ رؤیائی

هیچ رؤیائی
 

زیباتر نمی شود
 

وقتی 

فقط مهتاب را تن می کنی
 

و بوسه هایم را
 

و زنی که با قلبی عاشق
 

بی پروا می شود
 

و دکمه ای
 

بر تن خیالم نمی گذارد
 

تا تنها چیزی که خواستنش 

در من می ماند

"بیش تر" باشد
 

وقتی که تو
 

در بستر اندیشۀ من می خوابی

 

/ 0 نظر / 11 بازدید