درس معرفت ( خواهشا این پست رو حتما تا آخر بخونید )

separator22 - این پست را با انـدکی تامل بخوانیـد ...

آدم هـا بــرای هــم سـنگ تمـام مـی گـذارند

02 - این پست را با انـدکی تامل بخوانیـد ...


آدم ها برای هم سنگ تمام می گذارند.

اما نه وقتی که در میانشان هستی، نه…

آنجا که در میان خاک خوابیدی؛

“سنگ تمام” را می گذارند و می روند …!

separator22 - این پست را با انـدکی تامل بخوانیـد ...

کافیسـت سـر بــه زیــر باشـی

03 - این پست را با انـدکی تامل بخوانیـد ...

گرگ شده اند اینروزها …

کافی است سر به زیر باشی

با بره اشتباهت میگیرند

خیز برمیدارند برای دریدنت …

separator22 - این پست را با انـدکی تامل بخوانیـد ...

در پی دلیـلی اســت که ببخشـد ما را

04 - این پست را با انـدکی تامل بخوانیـد ...

خالق من “بهشتی” دارد، نزدیک، زیبا و بزرگ؛

و “دوزخی” دارد، به گمانم کوچک و بعید؛

و در پی دلیلیست که ببخشد ما را …

“دکتر علی شریعتی”

separator22 - این پست را با انـدکی تامل بخوانیـد ...

معــجزه …

05 - این پست را با انـدکی تامل بخوانیـد ...

خدایا

من اینجا دلم سخت معجزه میخواهد

و تو انگار

معجزه هایت را گذاشته ای برای روز مبادا …!

separator22 - این پست را با انـدکی تامل بخوانیـد ...

گول دنـــیا را مخــور …

06 - این پست را با انـدکی تامل بخوانیـد ...

گول دنیا را مخور…!

ماهیان شهر ما از کوسه ها وحشی ترند

بره های این حوالی گرگ ها را میدرند

سایه از سایه هراسان در میان کوچه ها

زنده ها هم آبروی مردگان را میبرند …

separator22 - این پست را با انـدکی تامل بخوانیـد ...

یادمـان باشــد …

07 - این پست را با انـدکی تامل بخوانیـد ...

یادمان باشد!

هر پس مونده‌ای که‌ من زمین میندازم

قامت یه‌ نفرو خم میکنه …

separator22 - این پست را با انـدکی تامل بخوانیـد ...

لنــگه هــای چــوبــی درب حیــاطمـان

08 - این پست را با انـدکی تامل بخوانیـد ...

لنگه های چوبی درب حیاطمان؛

گرچه کهنه اند و جیرجیر می کنند؛

ولی خوش به حالشان که لنگه ی هم اند.

separator22 - این پست را با انـدکی تامل بخوانیـد ...

نمــاز دو نفــره

09 - این پست را با انـدکی تامل بخوانیـد ...

خـــدایا

دلم هوس یک نماز دو نفره کرده است …

فقط من باشم و تو !!!

separator22 - این پست را با انـدکی تامل بخوانیـد ...

مــا دیگــر فقــیر نیســتیم

10 - این پست را با انـدکی تامل بخوانیـد ...

خداروشکر ما دیگر فقیر نیستیم

دیروز پزشک روستا گفت:

چشمان پدرم پر از آب مروارید است!

separator22 - این پست را با انـدکی تامل بخوانیـد ...

گـرگ صفــتان

11 - این پست را با انـدکی تامل بخوانیـد ...

نــه صدایش را “نــازک” میکــرد …

و نــه دستــانش را “آردی”

از کجــا بایــد به گرگ بودنش شک میکــردم؟!!!

separator22 - این پست را با انـدکی تامل بخوانیـد ...

مـا دیگـر فقــیر نیســتیم

12 - این پست را با انـدکی تامل بخوانیـد ...

آنگاه که غرور کسی را له می کنی
آنگاه که کاخ آرزوهای کسی را ویران می کنی
آنگاه که شمع امید کسی را خاموش می کنی
آنگاه که بنده ای را نادیده می انگاری
آنگاه که حتی گوشت را می بندی تا صدای خرد شدن غرورش را نشنوی
آنگاه که خدا را می بینی و بنده خدا را نادیده می گیری
میخواهم بدانم، دستانت را بسوی کدام آسمان دراز میکنی تا برای خوشبختی خودت دعا کنی؟
بسوی کدام قبله نماز می گزاری که دیگران نگزارده اند؟

طریقت بجز خدمت خلق نیست به تسبیح و سجاده و دلق نیست

separator22 - این پست را با انـدکی تامل بخوانیـد ...

آهسـته رد شـو

13 - این پست را با انـدکی تامل بخوانیـد ...

اگـر امـشب هم از حوالی دلم گذشتـی،

آهسته رد شو

غم را با هزار بدبختی خوابانده ام…

separator22 - این پست را با انـدکی تامل بخوانیـد ...

اشــتبــاه …

14 - این پست را با انـدکی تامل بخوانیـد ...

وقتی همه با من هم عقیده می شوند،

تازه احساس می کنم که اشتباه کرده ام!!!

اسکار وایلد

separator22 - این پست را با انـدکی تامل بخوانیـد ...

خوشبخـتی یافتـنی نیســت…

15 - این پست را با انـدکی تامل بخوانیـد ...

خوشبختی یافتنی نیست ساختنی است.
از زندگی لذت ببرید حتی اگر چیز با ارزشی را از دست داده اید…
دیروز پشت خاکریز بودیم و امروز در پناه میز!
دیروز دنبال گمنامی بودیم و امروز مواظبیم ناممان گم نشود.
جبهه بوی ایمان می داد و اینجا ایمانمان بو می دهد…

separator22 - این پست را با انـدکی تامل بخوانیـد ...

سـخت اسـت

16 - این پست را با انـدکی تامل بخوانیـد ...

سخت است فهماندن چیزی به کسی که

برای نفهمیدن آن پول می گیرد.

احمد شاملو

separator22 - این پست را با انـدکی تامل بخوانیـد ...

آنـجا ببـر مـرا

17 - این پست را با انـدکی تامل بخوانیـد ...

آنجا ببر مرا که شرابم نبرده است.

separator22 - این پست را با انـدکی تامل بخوانیـد ...

نــان دادن کــار مــردان اســت…

18 - این پست را با انـدکی تامل بخوانیـد ...

خواجه عبدالله انصاری فرمود:

بدانکه، نماز زیاده خواندن، کار پیرزنان است

و روزه فزون داشتن، صرفه ی نان است

و حج نمودن، تماشای جهان است.

اما نان دادن، کار مردان است…

separator22 - این پست را با انـدکی تامل بخوانیـد ...

تجربه …

19 - این پست را با انـدکی تامل بخوانیـد ...

به کوچه ای رسیدم که پیرمردی از آن خارج می شد؛

به من گفت: نرو که بن بسته! گوش نکردم، رفتم.

وقتی برگشتم و به سر کوچه رسیدم؛ پیر شده بودم!!!

separator22 - این پست را با انـدکی تامل بخوانیـد ...

نـخنـد !

20 - این پست را با انـدکی تامل بخوانیـد ...

به سرآستین پاره کارگری که دیوارت را می‌چیند
و به تو می‌گوید ارباب، نخند!

به پسرکی که آدامس می‌فروشد و تو هرگز نمی‌خری، نخند!
به پیرمردی که در پیاده رو به زحمت راه می‌رود
و شاید چندثانیه کوتاه معطلت کند، نخند!

به دبیری که دست و عینکش گچی است و یقه پیراهنش جمع شده نخند!

separator22 - این پست را با انـدکی تامل بخوانیـد ...

وجـدان …

21 - این پست را با انـدکی تامل بخوانیـد ...

متاسفانه بعضی ها هستند که :

بی غذا، دو ماه دوام می آورند ؛

بی آب، دو هفته ؛

بی هوا، چند دقیقه ؛
و امــــا
بی “وجـــدان”، خـیلی …

separator22 - این پست را با انـدکی تامل بخوانیـد ...

شـکسـته تـرینـم …

22 - این پست را با انـدکی تامل بخوانیـد ...

اگــر …

اگر گناه وزن داشت؛

هیچ کس را توان آن نبود که قدمی بردارد،

خیلی ها از کوله بار سنگین خویش ناله میکردند،

و من شاید؛ کمر شکسته ترین بودم…

/ 2 نظر / 12 بازدید
malmal

گول ظاهر مظلومشو خوردم آخرم محکوم شدیم یه گول زدن :|

sare

biiiiiiiig like[لبخند]